Home Privacy Policy

Privacy Policy

Lees hieronder onze algemene Privacy Policy.

Of ga direct naar de Privacy Policy voor sollicitanten

Privacyverklaring – Volker Stevin Materieel BV

1. Introductie

Deze Privacyverklaring heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van o.a. de website www.vsmaterieel.nl, de webshop en de bedrijven van Volker Stevin Materieel BV. Wij, Volker Stevin Materieel BV, respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en gaan zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Daarbij houden wij ons aan de bestaande wet- en regelgeving op het gebied van de privacy.

Volker Stevin Materieel BV is een onderdeel van Koninklijke VolkerWessels N.V. Het kan voorkomen dat jouw persoonsgegevens worden verwerkt door VolkerWessels of één van haar werkmaatschappijen (hierna: VolkerWessels).

In deze Privacyverklaring informeren wij je over de wijze waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken.

 

2. Met welk doel worden de gegevens verwerkt en welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Wij kunnen persoonsgegevens van de bezoekers van onze website en locaties van VolkerSetevin Materieel (hierna: bezoekers) verwerken voor één of meer van de onderstaande doelen:

 • versturen van nieuwsbrieven;
  • De gegevens die hierbij kunnen worden verwerkt: contactgegevens, NAW-gegevens, functie.
 • versturen van vacaturealerts;
  • De gegevens die hierbij kunnen worden verwerkt: contactgegevens, NAW-gegevens, functie.
 • aanmelding voor events;
  • De gegevens die hierbij kunnen worden verwerkt: contactgegevens, NAW-gegevens, functie.
 • het doen van klanttevredenheidsonderzoek;
  • De gegevens die hierbij kunnen worden verwerkt: contactgegevens, NAW-gegevens, functie.
 • verhuren en leveren van materieel;
  • De gegevens die hierbij verwerkt kunnen worden: NAW-gegevens en financiële gegevens.
 • aanvragen en leveren van bedrijfsvoertuigen en uitgeven van tankpassen;
  • De gegevens die hierbij kunnen worden verwerkt: NAW-gegevens en financiële gegevens.
 • aanmaken inlogaccount t.b.v. de VolkerStevin Materieel webshop, Mijnmaterieel en Inlog-autobeheer;
  • De gegevens die hierbij kunnen worden verwerkt: contactgegevens, naam, werkmaatschappij en functie.  
 • aanvragen van diensten en informatie via de VolkerStevin Materieel website;
  • De gegevens die hierbij kunnen worden verwerkt: contactgegevens, NAW-gegevens, functie.
 • opnemen contact in geval van problemen of vragen rondom verhuur, levering, storingen of schade;
  • De gegevens die hierbij kunnen worden verwerkt: contactgegevens, NAW-gegevens, functie.
 • in behandeling nemen van service-aanvragen en het kunnen verhelpen van storingen;
  • De gegevens die hierbij kunnen worden verwerkt: contactgegevens, NAW-gegevens, functie.
 • verstrekken van rapportages m.b.t. voorraden, keuringstatussen, geleverd materieel etc.
  • De gegevens die hierbij kunnen worden verwerkt: contactgegevens, NAW-gegevens, functie.
 • verstrekken van rapportages m.b.t. uw wagenpark, brandstofverbruik, onderhoud, facturen en voertuiggegevens;
  • De gegevens die hierbij kunnen worden verwerkt: contactgegevens, NAW-gegevens, functie.
 • verbeteren van kwaliteit t.b.v. onderhoud, service en veiligheid m.b.t. ingezet materieel / voertuigen;
  • De gegevens die verwerkt kunnen worden: certificeringen en kwaliteitsevaluaties. Materieel en voertuigen kunnen voor dit doel uitgerust zijn met track&trace systemen voor het (realtime) volgen en vastleggen van: status (werking), bewegingen, acties, locaties en tijd.     
 • bezoekersregistratie voor toegang tot haar kantoorlocaties en terreinen;
  • De gegevens die verwerkt kunnen worden: identiteit bezoeker, te bezoeken persoon, reden van bezoek, datum/tijdstip aankomst en vertrek, identiteitsbewijs bezoeker, kenteken en administratienummer.
 • voor veiligheid, bescherming eigendomen en intern beheer;
  • Hiervoor worden alle bewegingen op de terreinen van VolkerStevin Materieel vastgelegd middels videocamera’s.
 • geautoriseerde toegang voor (vracht)wagens;
  • Van (vracht)wagens die toegang willen tot het terrein van VolkerStevin Materieel worden de kentekens elektronisch geregistreerd.  
 • toegangscontrole en registratie zeevaart i.v.m. ISPS-code;
  • Van schepen die aanmeren bij VolkerStevin Materieel worden de identificatiegegevens van alle bemanningsleden en opvarenden vastgelegd.
 • verwerken van sollicitaties;
  • Voor het doen van sollicitaties geldt een aparte privacyverklaring, deze is te vinden bij het sollicitatieformulier en op de website van VolkerStevin Materieel.

 

Wij verwerken van al onze website bezoekers:

 • IP-adres;
 • Cookies.

 

Daarnaast heeft u de keuze om zelf persoonsgegevens achter te laten via onze website, voor één van de hierboven genoemde doelen.

 

Wij verwerken alleen persoonsgegevens die u zelf bij ons achterlaat:

 • voor- en achternaam;
 • e-mailadres;
 • telefoonnummer;
 • post- en bezoekadres;
 • functie;
 • werkmaatschappij;
 • bankrekeningnummer;
 • uittreksel kvK.

 

3. Hoe worden de persoonsgegevens verzameld?

De persoonsgegevens van de bezoekers worden onder meer op onderstaande wijzen verkregen:

 • Via het gebruik van de website alsmede de daarop geplaatste cookies;
 • Door verstrekking van persoonsgegevens door de gebruiker zelf.

 

4. Hoe worden de persoonsgegevens beveiligd?

Wij nemen de bescherming van de persoonsgegevens van de bezoekers van onze website en webshops serieus en nemen daarom passende organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking, ongeoorloofde wijziging of een anderszins onrechtmatige verwerking tegen te gaan.

Onze medewerkers die toegang hebben uw persoonsgegevens zijn gehouden aan een geheimhoudingsbeding en hebben uitsluitend toegang tot deze persoonsgegevens indien nodig voor de uitoefening van hun functie en/of het ondersteunen van de website.

 

5. Welke rechten hebben de bezoekers en hoe kunnen zij deze uitoefenen?

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming hebben bezoekers verschillende rechten met betrekking tot hun persoonsgegevens om hun privacy te waarborgen:

 • Recht op inzage;
 • Recht op verbetering/aanvulling;
 • Recht op verwijdering;
 • Recht op het beperken van de verwerking;
 • Recht op overdraagbaarheid;
 • Recht op bezwaar tegen verwerking.

 

Het verzoek tot uitoefening van een of meer van de bovenstaande rechten kan schriftelijk worden ingediend bij Volker Stevin Materieel BV, te bereiken via info@vsmaterieel.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Ter bescherming van uw privacy vragen wij u om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken.

 

Wanneer wij een verzoek ontvangen, zullen we afhankelijk van de aard van het verzoek eerst een belangenafweging maken en beoordelen of wij aan het verzoek kunnen en mogen voldoen. Daarna zullen we een passende reactie sturen.

 

Indien u niet tijdig een antwoord op uw verzoek hebt ontvangen of indien het verzoek is afgewezen, kunt u bezwaar maken bij de Privacy Taskforce van VolkerWessels. Daarnaast heeft u ook altijd het recht om bezwaar te maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens of om een procedure te beginnen bij de rechtbank.

 

6. Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Wij kunnen de persoonsgegevens van bezoekers delen met:

 

 • Opdrachtgevers, samenwerkingspartners of klanten van VolkerWessels;
 • Onderneming(en) binnen het VolkerWessels-concern;
 • Dienstverleners die worden ingeschakeld om in opdracht van VolkerWessels diensten te verlenen;
 • Derden, waaronder maar niet beperkt tot toezichthouders, de belastingdienst of andere instanties om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

 

Met derden die persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor een adequaat niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens van onze bezoekers.

 

7. Bewaartermijn

Wij bewaren persoonsgegevens van bezoekers niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor zij deze zijn verkregen, tenzij wij wettelijk verplicht zijn gegevens langer te bewaren.

 

8. Cookies

Onze website maakt wel gebruik van cookies. Mogelijk worden gebruiksgegevens op een later moment gebruikt om de prestaties van de website te verbeteren. De gebruiksgegevens die hiervoor worden gebruikt zijn geanonimiseerd.

 

9. Links naar websites van derden

Onze website bevat mogelijk verwijzingen en/of hyperlinks naar één of meerdere websites van derden. Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor de wijze waarop deze derden omgaan met de privacywetgeving. Wij raden de betrokkenen aan de privacyverklaring van de websites van deze derden te raadplegen om geïnformeerd te worden over de wijzen waarop deze derden met haar persoonsgegevens omgaan.

 

10. Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring eenzijdig aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd, raadpleeg onze website regelmatig zodat je op de hoogte bent van eventuele wijzigingen. Deze privacyverklaring is bijgewerkt op 17-4-2018.

 

11. Contact/ vragen

Indien u vragen hebt over deze Privacyverklaring neem dan contact op met info@vsmaterieel.nl

 

 

X

Privacyverklaring voor sollicitanten

1. Voor wie is deze privacyverklaring bestemd?

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens van sollicitanten van Volker Stevin Materieel BV, hierna: wij. Wij respecteren de privacy van onze sollicitanten en we gaan daarom zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze Privacyverklaring informeren wij je over de wijze waarop wij jouw persoonsgegevens kunnen verwerken.

 

2. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens?

Volker Stevin Materieel BV, is verantwoordelijk voor het vaststellen van het doel van en de middelen voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Volker Stevin Materieel BV is een onderdeel van Koninklijke VolkerWessels N.V. en haar werkmaatschappijen (hierna: VolkerWessels). Het kan voorkomen dat jouw persoonsgegevens feitelijk worden verwerkt door VolkerWessels.

 

3. Voor welke doeleinden verwerken we welke persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens van sollicitanten voor verschillende doeleinden, die hieronder nader zijn toegelicht. Niet elk van deze verwerkingsdoeleinden zal op jou van toepassing zijn. Als een verwerkingsdoel en/of een onderdeel daarvan op jou niet van toepassing is, dan worden de daaronder genoemde persoonsgegevens van jou voor dat doel ook niet verwerkt. Voor alle doeleinden geldt dat naam, adres, woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer kunnen worden verwerkt. Per doeleinde wordt steeds gespecificeerd welke persoonsgegevens door ons kunnen worden verwerkt:

 • Doel: om de geschiktheid voor een bepaalde functie, positie of opdracht te beoordelen;                                     Welke persoonsgegevens kunnen worden verwerkt: nationaliteit, geboortedatum- en plaats, geslacht, burgerlijke staat, curriculum vitae (cv), motivatiebrief, opleidingsgegevens, resultaten van assessments, psychologische en medische keuringen/testen, VOG, BKR-registratie, kopie referenties, (kopie) pasfoto.

 

 • Doel: voor overige werving- en selectiedoeleinden (waaronder het corresponderen met sollicitanten, het afnemen van tests of (medische) keuringen;                                                                                                                                Welke persoonsgegevens kunnen worden verwerkt: nationaliteit, geboortedatum- en plaats, geslacht, burgerlijke staat, cv, motivatiebrief, opleidingsgegevens, resultaten van assessments, psychologische en medische keuringen/testen, kopie referenties, (kopie) pasfoto.

 

 • Doel: om de toepasselijke wet- en regelgeving na te kunnen leven;                                                                            (Bijvoorbeeld om gegevens te verstrekken aan de belastingdienst of om aan een gerechtelijk bevel of een vordering van een opsporingsinstantie te voldoen).
  Welke persoonsgegevens kunnen worden verwerkt zal afhangen van de specifieke wet- en regelgeving die nageleefd dient te worden, maar zal doorgaans minstens jouw naam, adres, woonplaats en telefoonnummer bevatten.

 

4. Hoe worden jouw persoonsgegevens verzameld?

Jouw persoonsgegevens worden op verschillende manieren verkregen:

 

Algemeen

 • Door verstrekking van de persoonsgegevens door jou zelf.
 • Door verstrekking van de persoonsgegevens door een werving, - en selectiebureau.

 

Digitaal

 • Via het gebruik van de website(s) van VolkerWessels alsmede de daarop geplaatste cookies.
 • Cookies die op jouw computer of mobiele apparaat worden opgeslagen wanneer je onze websites bezoekt.

 

5. Hoe worden jouw persoonsgegevens beveiligd?

Om jouw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen nemen wij passende organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking, ongeoorloofde wijziging of een anderszins onrechtmatige verwerking tegen te gaan.

Onze medewerkers die toegang hebben tot jouw persoonsgegevens zijn gehouden aan een geheimhoudingsbeding en hebben uitsluitend toegang tot jouw persoonsgegevens indien dat nodig is voor de uitoefening van hun functie.

Met derden die jouw persoonsgegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor een adequaat niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid.

 

6. Welke rechten heb je en hoe kun je deze uitoefenen?

De AVG geeft individuen verschillende rechten om hun privacy te waarborgen. Dit is ook van toepassing op jou als sollicitant. Je hebt de onderstaande rechten:

 • Recht op inzage in jouw persoonsgegevens;
 • Recht op verbetering/aanvulling van jouw persoonsgegevens;
 • Recht op verwijdering van jouw persoonsgegevens;
 • Recht op het beperken van de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • Recht op overdraagbaarheid van jouw persoonsgegevens;
 • Recht op bezwaar tegen verwerking van jouw persoonsgegevens.

 

Het verzoek tot uitoefening van een of meer van de bovenstaande rechten kun je schriftelijk indienen onze contactpersoon Privacy, te bereiken via informatiebeveiliging@vsmaterieel.nl.

 

Wanneer wij een verzoek ontvangen, zullen we afhankelijk van de aard van het verzoek eerst een belangenafweging maken en beoordelen of wij aan het verzoek kunnen en mogen voldoen. Daarna zullen we jou een passende reactie sturen.

 

Indien je niet tijdig een antwoord op je verzoek hebt ontvangen of indien het verzoek is afgewezen, kun je bezwaar maken bij de Privacy Taskforce van VolkerWessels. Daarnaast heb je ook altijd het recht om bezwaar te maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens of om een procedure te beginnen bij de rechtbank.

 

7. Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

VolkerWessels en Volker Stevin Materieel BV zullen jouw persoonsgegevens niet delen met derden, tenzij je hiervoor toestemming hebt verleend.

 

8. Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verkregen, tenzij wij wettelijk verplicht zijn gegevens langer te bewaren.

 

9. Wijzigingen

Wij houden ons het recht voor deze Privacyverklaring eenzijdig aan te passen. Wij zullen jou op passende wijze informeren over eventuele aanpassingen. Deze Privacyverklaring is bijgewerkt op 29-03-2018.

 

10. Contact / vragen

Indien je vragen hebt over deze Privacyverklaring neem dan contact op met de contactpersoon Privacy, te bereiken via informatiebeveiliging@vsmaterieel.nl

 

Privacyverklaring - ZZP'ers

1. Voor wie is deze Privacyverklaring bestemd?

Deze Privacyverklaring heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens van zelfstandigen zonder personeel (hierna ook: ZZP'ers) die een overeenkomst van opdracht hebben gesloten met Volker Stevin Materieel BV(hierna ook: wij). Wij respecteren de privacy van onze ZZP'ers en daarom gaan we zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

In deze Privacyverklaring informeren wij je over de wijze waarop wij jouw persoonsgegevens kunnen verwerken.

 

2. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens?

Volker Stevin Materieel BV is verantwoordelijk voor het vaststellen van het doel van en de middelen voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Volker Stevin Materieel BV is een onderdeel van Koninklijke VolkerWessels N.V. Het kan voorkomen dat jouw persoonsgegevens worden verwerkt door VolkerWessels of één van haar werkmaatschappijen (hierna: VolkerWessels).

 

3. Voor welke doeleinden verwerken we welke persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, die hieronder nader zijn toegelicht. Niet elk van deze verwerkingsdoeleinden zal op jou van toepassing zijn. Als een verwerkingsdoel en/of een onderdeel daarvan op jou niet van toepassing is, dan worden de daaronder genoemde persoonsgegevens van jou voor dat doel ook niet verwerkt. Voor alle doeleinden geldt dat naam, adres, woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer kunnen worden verwerkt.

 

a. Doel: overeenkomst met ZZP'ers                                                                                     

Ter uitvoering van de overeenkomsten met ZZP’ers, om in dit verband een uren-, aanwezigheids-, verzekerings-, en financiële administratie bij te houden;

 

Welke Persoonsgegevens kunnen onder meer worden verwerkt: nationaliteit, geboortedatum- en plaats, geslacht, burgerlijke staat, Curriculum Vitae (cv), motivatiebrief, financiële gegevens zoals bankrekeningnummer, opdrachtomschrijving, uurtarief en facturen, polis- of klantnummer ongevallenverzekeraar, opleidingsgegevens, kopie referenties, (kopie) pasfoto, kopie identiteitsbewijs, BSN, kopie werkvergunning, kopie verblijfsvergunning, kopie A1 verklaring, VCA certificering, Generieke Poortinstructie.

 

Naast de hierboven onder a. omschreven doeleinden en persoonsgegevens kunnen in het kader van de overeenkomst ook de hierna onder b. tot en met m. omschreven persoonsgegevens worden verwerkt in het kader van de daarbij omschreven doeleinden.

 

b. Doel: bedrijfsvoertuig

Om een bedrijfswagen ter beschikking te kunnen stellen;

Welke Persoonsgegevens kunnen onder meer worden verwerkt: nationaliteit, geboortedatum- en plaats, geslacht, financiële gegevens (bankrekeningnummer), kopie rijbewijs. Indien er sprake is van een bedrijfswagen kunnen eveneens locatiegegevens worden verwerkt via een track & trace- systeem in de auto, dit kan doorgaans alleen indien daartoe toestemming is verkregen van de OR.

 

c. Doel: verzekeringsclaims

Ter afwikkeling van claims in verband met de verzekeringen gerelateerd aan jou als ZZP'er;

Welke Persoonsgegevens kunnen onder meer worden verwerkt: geboortedatum- en plaats, geslacht, betalingsgegevens.

 

d. Doel: fysieke toegang            
Om jou toegang te kunnen verlenen tot haar kantoorpanden en projectlocaties;

Welke Persoonsgegevens kunnen onder meer worden verwerkt: tijdstip, locatie, kenteken, nummer toegangspas.


 

e. Doel: online toegang             
Om jou toegang te kunnen verlenen tot en gebruik te kunnen laten maken van de besloten webomgevingen, portals en het intranet;

Welke Persoonsgegevens kunnen onder meer worden verwerkt: geboortedatum- en plaats, foto, gebruikersnaam en wachtwoord, IP-adres.

 

f. Doel: Digitaal Veiligheidspaspoort      

Ter vervaardiging van een digitaal veiligheidspaspoort (DVP);

Welke Persoonsgegevens kunnen onder meer worden verwerkt: nationaliteit, geboortedatum- en plaats, geslacht, (kopie) pasfoto.

 

g. Doel: Persoonlijke Beschermingsmiddelen         
Om je persoonlijke beschermingsmiddelen (zoals een helm of werkschoenen) ter beschikking te kunnen stellen;

Welke Persoonsgegevens kunnen onder meer worden verwerkt: helm-, kleding- en schoenmaat.

 

h. Doel: controles      
(interne en externe) controles, audits en accountantscontroles en het bevorderen en handhaven van de bedrijfsveiligheid en ter registratie en controle van internet- en emailverkeer;

Welke Persoonsgegevens kunnen onder meer worden verwerkt: internet- en emailverkeer, logbestanden.

 

i. Doel: naleving wet

Om de toepasselijke wet- en regelgeving na te kunnen leven (bijvoorbeeld om gegevens te verstrekken aan de belastingdienst of om aan een gerechtelijk bevel of een vordering van een opsporingsinstantie te voldoen);

Welke Persoonsgegevens kunnen onder meer worden verwerkt: dat hangt af van de specifieke wet- en regelgeving die nageleefd dient te worden, maar zal doorgaans minstens jouw naam, adres, woonplaats en telefoonnummer bevatten.

 

4. Hoe worden jouw persoonsgegevens verzameld?

Jouw persoonsgegevens worden op verschillende manieren verkregen:

 

Algemeen

 • Door verstrekking van de persoonsgegevens door jou zelf;
 • Van de leasemaatschappij, in geval van gebruik van een bedrijfsvoertuig;
 • Van personen binnen en buiten VolkerWessels die betrokken zijn bij jouw aansturing.

 

Digitaal

 • Via het gebruik van de website(s) van VolkerWessels alsmede de daarop geplaatste cookies;
 • Via de monitoring van internet- en emailverkeer;
 • Via cameratoezicht (in verband met de veiligheid hangen op sommige bouwplaatsen en in sommige bedrijfspanden camera’s, dit gebeurt doorgaans alleen met toestemming van de OR);
 • Cookies die op jouw computer of mobiele apparaat worden opgeslagen wanneer je onze websites bezoekt.

 

5. Hoe worden jouw persoonsgegevens beveiligd?

Om jouw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen nemen wij passende organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking, ongeoorloofde wijziging of een anderszins onrechtmatige verwerking tegen te gaan.

 

Onze medewerkers die toegang hebben tot jouw persoonsgegevens zijn gehouden geheimhouding en hebben uitsluitend toegang tot jouw persoonsgegevens indien nodig voor de uitoefening van hun functie.

 

Met derden die jouw persoonsgegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor tenminste het op grond van wet- en regelgeving vereiste niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid.

 

6. Welke rechten heb je en hoe kun je deze uitoefenen?

De AVG geeft individuen verschillende rechten om hun privacy te waarborgen. Dit is ook van toepassing op jou als ZZP'er. Je hebt de onderstaande rechten:

 • Recht op inzage in jouw persoonsgegevens;
 • Recht op verbetering/aanvulling van jouw persoonsgegevens.

 

Daarnaast heb je in een beperkt aantal specifieke gevallen ook de volgende rechten:

 

 • Recht op verwijdering van jouw persoonsgegevens;
 • Recht op het beperken van de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • Recht op overdraagbaarheid van jouw persoonsgegevens;
 • Recht op bezwaar tegen verwerking van jouw persoonsgegevens.

 

Het verzoek tot uitoefening van een of meer van de bovenstaande rechten kun je schriftelijk indienen bij onze contactpersoon Privacy, te bereiken via informatiebeveiliging@vsmaterieel.nl.

 

Wanneer wij een verzoek ontvangen, zullen we afhankelijk van de aard van het verzoek eerst een belangenafweging maken en beoordelen of wij aan het verzoek kunnen en mogen voldoen. Daarna zullen we jou een passende reactie sturen.

 

Indien je niet tijdig een antwoord op je verzoek hebt ontvangen of indien het verzoek is afgewezen, kun je bezwaar maken bij de Privacy Taskforce van VolkerWessels. Daarnaast heb je ook altijd het recht om bezwaar te maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens of om een procedure te beginnen bij de rechtbank.

 

7. Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Wij kunnen persoonsgegevens van ZZP'ers delen met:

 

 • Opdrachtgevers of klanten van VolkerWessels;
 • Onderneming(en) binnen het VolkerWessels-concern;
 • Dienstverleners die worden ingeschakeld om in opdracht van VolkerWessels diensten te verlenen;
 • Derden, waaronder maar niet beperkt tot toezichthouders, de belastingdienst of andere instanties om te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen;
 • Andere ondernemingen in het kader van een fusie, overname of reorganisatie.

 

8. Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verkregen, tenzij wij wettelijk verplicht zijn gegevens langer te bewaren.

 

9. Wijzigingen

Wij houden ons het recht voor deze Privacyverklaring eenzijdig aan te passen. Wij zullen jou op passende wijze informeren over eventuele aanpassingen. Deze Privacyverklaring is bijgewerkt op 17-04-2018.

 

10. Contact/ vragen

Indien je vragen hebt over deze Privacyverklaring neem dan contact op met de contactpersoon Privacy, te bereiken via informatiebeveiliging@vsmaterieel.nl.

Indien wenselijk kun je ook contact opnemen met de Privacy Taskforce van VolkerWessels, bereikbaar via privacytaskforce@volkerwessels.com.

 

 

+